Pravidla používání služby eet-free.cz

společnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911, DIČ: CZ29249911, sídlo: Hybešova 256/18, 60200 Brno, doručovací adresa: Masarykova 118, 66442 Modřice
…dále jen MWS, dodavatel (v textu „my“). Odběratelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

Základní ustanovení

1. V těchto podmínkách najdete úpravu Vašich práv a povinností souvisejících s poskytováním našich služeb a také práva a povinnosti MWS jako poskytovatele těchto služeb.

2. Registrací potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3. Chtěli bychom Vás upozornit, že tyto podmínky můžeme kdykoliv jednostranně měnit. O změnách Vás však budeme vždy informovat minimálně vystavením na tomto webu.

4. Veškeré telefonáty mohou být nahrávané pro naši potřebu z důvodů zlepšování našich služeb a projevů Vaší vůle. Ze stejných důvodů si můžete nahrávky hovorů pořizovat i Vy.

5. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

6. Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady zůstávají našim vlastnictvím, Vám je poskytována licence k jejich užívání ve sjednaném rozsahu. Bez našeho souhlasu tyto nesmíte kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám.

7. Veškeré doručování písemností (smluv, výpovědí, reklamací, apod.) směrem k nám je nutné činit na naši aktuální doručovací adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek nebo do datové schránky. Pokusíte-lil se o doručení písemnosti jiným způsobem na jinou adresu, vystavujete se riziku, že pošta písemnost doručí náhradnímu příjemci a v takovém případě je, jak jistě uznáte, nelze považovat doručení za účinné.

Služby a záruky

8. Služba eet-free.cz je poskytována zdarma jako přístup do naší softwarové aplikace.

9. Na každý doklad umisťujeme naše logo s proklikem na web.

10. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Poskytujeme Vám pouze určitá práva k užívání našeho softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte překračovat žádná technická omezení softwaru, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze zdrojového kódu softwaru, s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení, vytvářet více kopií softwaru než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení, zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat, převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu, příp. umožnit třetí straně užívání software bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu. Veškerá rizika spojená s jeho užíváním a příp. zneužitím nesete Vy. My neposkytujeme žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rozsahu povoleném vylučujeme předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy.

11. Neplánované výpadky budeme řešit ihned 24h denně. Uděláme vše pro to, aby byla dostupnost všech aplikací minimálně 99% času ročně. Dojde-li z naší strany k překročení těchto limitů, nemáte však nárok na žádnou náhradu škody, jelikož je služba poskytována zdarma.

12. Váš účet jsme oprávněni pozastavit, pokud budete na stránkách uvádět údaje v rozporu se zákony ČR, platnými mezinárodními úmluvami nebo dobrými mravy, případně budete rozesílat tzv. SPAM, příp. budeme-li k pozastavení účtu vyzváni státními orgány. Berte, prosím, na vědomí, že nám nepřísluší přezkoumávat oprávněnost postupu státních orgánů, za jejich kroky neneseme žádnou odpovědnost, zde se jedná o vztah výhradně mezi Vámi a těmito orgány.

Závěrečná ustanovení

13. Otázky v těchto podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky (rozhodné právo).

14. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2017.

Informace o EET

Od 1. 12. 2016 musejí být připraveni na EET provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení. Segmenty maloobchodu a velkoobchodu začínají od 1.3.2017. Zbytek podniků se připojí v první polovině roku 2018.

Kompletní výčet oborů pro EET najdete na webu Finanční správy.

Časté otázky